معرفی VMware PowerCLI

معرفی VMware PowerCLI

به مجموعه ابزار های CLI  را vSphere PowerCLI  می گویند و از این ابزارها برای کارهایی مانند مدیریت، مانیتورینگ واتوماتیک کردن فرایندها در بستر مجازی سازی vmware vSphere و vCloud  استفاده خواهد شد. اغاز کار مجموعه ابزارPowerCLI  با  نام VI Toolkit یا VMware Infrastructure Toolkit بود و اجرای دستورات PowerCLI در Powershell ویندور انجام خواهد پذیرفت و به آن cmdlet  گفته می شود.برای دانلود مجموعه  ابزارهای PowerCLIشما می توانید به سایت vmware مراجعه کنید.معرفی VMware PowerCLI

به عنوان مثال در صورتی که بخواهید تغییراتی را بر روی 200 ماشین مجازی اعمال کنید می توانید برای جلوگیری از اتلاف وقت و انجام تغییرات بر روی تک تک ماشین های مجازی از  PowerCLI استفاده کنید.معرفی VMware PowerCLI

دستوراتی که در محیط powercli کاربردی می باشد عبارتند از:

  • استفاده از دستور  Connect-VIServer -Server 192.168.150.1 -Protocol https -User root -Password  برای اتصال به هاست  esxi
  •  استفاده از دستور get-vmhost برای دیدن اطلاعات کلی راجع به سرور esxi
  • استفاده از دستور get-vmhost | fl برای دیدن اطلاعات کلی راجع به سرور esxi با خروجی واضح تر
  • استفاده از دستور get-vm برای دریافت لیست ماشین های مجازی روی سرور
  • استفاده از دستور get-vmguest برای مشاهده اطلاعات بیبشتر در خصوص یک ماشین مجازی خاص و وارد کردن نام vm بعد از این دستور

 

برای پشتیانی شبکه و پشتیبانی voip با شرکت تیلاتل در تماس باشید.