نحوه ی راه اندازی فیبر نوری در بستر FTTH

نحوه ی راه اندازی فیبر نوری

ابتدای مسیر شکل بالا در اتاق کابل مخابرات می باشد.جهیزات اکتیو این مجموعه تمامی سرویسهای مخابراتی در بستر  FTTH را کنترل و مدیریت کرده و این کار توسط کارشناس IT مخابرات انجام خواهد پذیرفت.

در شکل زیرا شما می توانید یک حوضچه مخابراتی را ببینید.در این حوصچه ها برای انشعاب از باکس کفصل استفاده خواهد شد.

بعد از انجام انشعاب نوبت به  ODC خواهد رسید که ODC در دسترس کارشناسان مخابرات قرار خواهد گرفت .

در ادامه کبل فیبر نوری به حوضچه مخابراتی بازگشته و در مکانهای مشخص از زمین به وسیله باکس های FAT بیرون خواهد آمد. از ODC برای مدیریت بهتر و دسترسی راحتتر استفاده می شود. باکسهای FATدر نزدیکی کاربران در روی زمین قرار خواهند گرفت نحوه ی راه اندازی فیبر نوری و میتوان بوسیله دراپ کابل فیبر نوری از FAT تا داخل پارکینگ و حیاط مشترک کابل کشی کرد و در آنجا یک عدد باکس ATA نصب نمود . سپس از باکس ATA به وسیله دراپ ۲ کر به واحد مشترک کابل کشی خواهد شد و OTO در انتهای مسیر نصب خواهد شد . سپس OTO با یک کابل پچ کورد به مودم فیبر نوری ONT متصل و سرویس FTTH و تانوما برقرار خواهد شد.