نکات مورد توجه پیاده سازیvoip

نکات مورد توجه پیاده سازیvoip

در صورتی که بخواهید سیستم VOIP را در سازمان خود راه اندازی کنید باید تعداد خطوط شهری و داخلی مورد نیاز خود و همچنین نیازهای سازمان خود توجه کنید. بنابراین باید از مسائلی مانند نیاز به فکس نرم افزاری، تماس خودکار،نرم افزار ارتباط به مشتری و … را در نظر گرفت.نکات مورد توجه پیاده سازیvoip

 

سانترال ویپ چیست؟