اجزای IPPBX system

بطور کل اجزای تشکیل دهنده یک سیستم IPPBX عبارتند از :