DAHDI Channel DID در الستیکس

 

راه اندازی DAHDI Channel DID در الستیکس

برای اینکه شما بتوانید DID یا شماره تماس مورد نظر خود را به کانالهای آنالوگ مشخص تخصیص دهید باید از ماژول DAHDI Channel  استفاده کنید. DAHDI Channel DID در الستیکس

خطوط آنالوگ ، DID یا شماره تماس گرفته شده را به PBX  ارسال نخواهد کرد در صورتی که رانک های PRI یا SIP این کار را انجام می دهند. همانطور که می دانید PBX  به روت کردن تمامی تماسها بر اساس DID  می پردازدبنابراین شما باید هر کانال یا پور را به یک شن=ماره تقلبی نگاشت داده که شما می توانید شماره مورد نظر خود را به یک شماره Inbound Route تطبیق دهید تا عمل روت انجام شود. DAHDI Channel DID در الستیکس

اگر شما خواهان این هستید که همه تماسها در خطوط انالوگ  یک مقصد واحد داشته باشند بنابراین شما می توانید به نگاشت هر کانال به یک شماره تماس یکسان بپردازید این مورد در واقع در صورتی یک سناریو رایج است که چندین خط POTS دارید که در یک hunt group از سمت ارائه دهنده قرار دارند.

برای اینکه این تنظیمات اثر گذار باشد شما باید context متعلق به کانال را به from-analog تغییر دهید. در حقیقت خطی که مشابه context = from-analog در فایل پیکربندی chan_dahdi.conf است کانال های مشخصی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. هنگامی که DID ها را اختصاص دادید،برای روت کردن تماسها میتوانید از Inbound Route های استاندارد با DID های مشخصی را مورد استفاده قرار دهید.

 

چگونه ماژول DHADI Channel DID  به ماژولهای دیگر مرتبط خواهند شد؟
این ماژول به شما اجازه نگاشت کانال DAHDI  در inbound route از طریق یک شمارهرا می دهد . اگرشما به استفاده از ماژول پیکربندی DAHDI پرداخته اید انوقت شما قادر هستید تا  context را به from-analog برای کانال های مورد استفاده در این آموزش ، set کنید.
تذکر: این ماژول در سیستم های قدیمیدارای  نام Zap Channel DIDs شناخته خواهند بود.

 

 

 

 

 

Channel: در این قسمت شما شماره کانال DAHDI برای نگاشت به DID را وارد خواهید کرد. به عنوان مثال اگر دارای یک کارت ۴ پورت هستید ، کانال شما شامل  پورت های ۱ تا ۴ خواهند بود.

 

Description: در صورتی که بخواهید برای کانال خود توضیحی بنویسید آن را در این قسمت وارد کنید.

 

DID: در این قسمت شما باید  شماره DID که این کانال استفاده میکند را وارد کنید. با تماس ورودی به این کانال مشابه با زمانی که اگر از DID وارد میشد برخورد خواهد شد. این DID به inbound route ها ارسال شده، بنابراین مقداری که اینجا وارد خواهید کرد باید مشابه مقداری  در inbound route وارد میکنید باشد. به عنوان مثال اگر در اینجا مقدار ۹۸۹۸ را وارد کنید، باید همین مقدار در بخش inbound routing در DID نیز قرار گیرد.

 

تذکر: با قرار دادن  DID یکسان برای هر ۴ نگاشت کانال آنالوگ  شما قادر هستید تا همه  ۴ خط آنالوگ را به مقصد یکسان در PBX روت کنید.برای اینکار شما  تنها به ایجاد یک inbound route در PBX احتیاج خواهید داشت و دلیل آن این است که  هر چهار خط برای PBX به عنوان یک شماره DID یکسان در نظر گرفته میشوند.

برای پشتیانی شبکه و پشتیبانی voip با شرکت تیلاتل در تماس باشید.