معرفی پورت Mirroring پشتیبانی VOIP

معرفی پورت Mirroring پشتیبانی VOIP

در صورتی که خواهان انالیز ترافیک شبکه خود می باشید می توانید از پورت Mirroring استفاده کنیدد در واقع این پورت یکی از روشهای موجود برای انالیز ترافیک شبکه می باشد.کاری که با استفاده از این پورت در شبکه صورت می گیرد چنین است:معرفی پورت Mirroring پشتیبانی VOIP ” سوئیچ و یا روتر شبکه یک کپی از تمام پکت‌های شبکه که از یک پورت خاص (یا کل شبکه LAN) عبور می‌کنند را برای بررسی و انالیز به یک پورت دیگر می‌فرستد .” برای درک بهتر این موضوع در شکل 1 یک سوییچ معمولی را به همراه سوویچی که پورت میرورینگ روی آن فعال می باشد آورده شده است:

شکل 1

با توجه به شکل مشاهده خواهید که بسته های بین کامپیوتر A و B منتقل خواهند شد.

همانطور که می دانید جدول MAC  در حافظه سوئیچ ذخیره می شود و این جدول شامل اطلاعاتی است که نشان دهنده ی این موضوع است که هر کامپیوتر به کدام پورت سوئیچ متصل می باشد بنابراین سوئیچ از موارد زیر آگاهی دارد:

  • پورت شماره 1 (پورت اول از سمت چپ) به دستگاهی متصل نیست.
  • پورت شماره 2 به کاپیوتر A متصل است.
  • پورت شماره 3 به کامپیوتر B متصل است.
  • پورت شماره 4 به کامپیوتر C متصل است.
  • پورت شماره 5 به کامپیوتر D متصل است.

هنگامی که سوییچ بسته ای را دریافت کند و خواهان انتقال بسته از  A به B باشد،بسته را   به پورت شماره 3 هدایت خواهد کرد. (چون کامپیوتر B به پورت شماره 3 وصل شده است).

کامپیوترهای دیگر (C و D) قادر به دیدن این بسته نخواهند بود و این بسته از دید آنها پنهان خواهد ماند.

شکل 2

تفاوتی که این شکل با شکل شماره 1 دارد این است که در این شکل سوییچی وجود دارد که به پشتیبانی از قابلیت پورت Mirroring می پردازد.. همچنین در سناریو شکل 2 مدیر تنظیماتی را انجام داده است که بسته هایی ک ه بین دو کامپیوتر A و B منتقل می شوند به کامپیوتر D نیز ارسال شوند.

کاری که کامپیوتر D انجام می دهد گوش دادن به ترافیک بین کامپیوتر A و B می باشد. بنابراین شما می توانید از کامپیوتر D برای ثبت سوابق ترافیک شبکه و یا در صورتی که از ویپ استفاده می کنید، جهت ضبط مکالمات استفاده نمایید.

بنابراین پورت Mirroring  این امکان را برای  یک کامپیوتر فراهم می کند تا بسته هایی را دریافت کند که در حالت عادی از دید آن پنهان می باشد.معرفی پورت Mirroring پشتیبانی VOIP

این موضوع در حالتی است که در یک سوئیچ عادی بسته های ارسالی فقط توسط کامپیوترهایی دیده  خواهند شد که ارسال کننده و یا دریافت کننده بسته ها باشند. کامپیوترهای دیگر به آنها دسترسی نخواهند داشت.

برای پشتیانی شبکه و پشتیبانی voip با شرکت تیلاتل در تماس باشید.