بروز رسانی ورژن استریسک سیستم تلفنی Issabel

تغییر و به روز رسانی نسخه استریسک Asterisk سیستم تلفنی ایزابل Issabel