رفع اشکال صدا در ویپ

رفع اشکال صدا در ویپ

رفع اشکال صدا در ویپ :هیچ ایرادی عذاب آورتر از کیفیت پایین صدا در حین مکالمه نیست.