فعالسازی شنود مکالمات در استریسک

فعالسازی شنود مکالمات در استریسک

تابع DAHIBarge نها یک پارامتر حاوی شماره کانال DAHDI است را می گیرد تا عمل مانیتورینگ را انجام دهد. در صورتی که بخواهید یک کارت Degium یا Sangoma یا … با ۴ پورت (FXO یا FXS تفاوتی ندارد ) را مانیتور کنید می توانید از DialPlan زیر استفاده کنید .فعالسازی شنود مکالمات در استریسک

exten => 8700,1,DAHDIBarge

exten => 8700,2,Hangup

exten => 8701,1,DAHDIBarge(1)

exten => 8701,2,Hangup

exten => 8702,1,DAHDIBarge(2)

exten => 8702,2,Hangup

exten => 8703,1,DAHDIBarge(3)

exten => 8703,2,Hangup

exten => 8704,1,DAHDIBarge(4)

exten => 8704,2,Hangup

در صورتی که بخواهید 8700 را شماره گیری کنید به دلیل مشخص نکردن کانال در تابع DAHDIBarge پیامی بخش شده و شماره کانالی که قصد شنود آن را دارید از شما پرسیده خواهد شد که در صورتی که یکی از شماره های 1 تا 4 را وارد کنید می توانید آن کانال را شنود کنید.

از Extension های شماره های ۸۷۰۱ تا ۸۷۰۴ برای شنود مکالمات کانال های ۱ تا ۴ کارت استفاده خواهند شد . شماره کانال ها بهنگام تنظیم کارت از شما پرسیده خواهد شد که به صورت  پیش فرض از عدد ۱ آغاز شده و در فایل های system.conf  و chan_dahdi.conf قابل دستیابی می باشند.

ChanSpy نیز دارای کاربردی مشابه با DAHDIBarge برای کانال های نوع SIP می باشد . شما می توانید از این تابع برای شنود تماسهای SIP ستفاده کنید.

exten => 556,1,ChanSpy(scan)

در مثال بالا در صورتی که  عدد ۵۵۶ را شماره گیری کنید قادر هستید تا به تماس فعال گوش دهید همچنین برای متوقف کردن شنود می توانید از کلید * استفاده کنید.

در صورتی که بخواهید دسترسی به  شنود ایمن تر باشد می توانید خاصی را برای شنود در نظر گرفته و context آنرا با context دیگر گوشی ها متفاوت در نظر بگیرید .

روش دیگر استفاده از authenticate کردن و گرفتن رمز عبور برای دسترسی به این قابلیت می باشد

به عنوان مثال:

exten => 556,1,Authenticate(123654123) exten => 556,2,Read(SPYNUM,extension) exten => 556,3,ChanSpy(SIP/${SPYNUM},q)