رابطه بین دما و طول کابل در شبکه

مطابق با استانداردهای کابل کشی طول مجاز برای کابل و باید حداکثر 90 متر در لایه افقی و در دمای 20 درجه سلسیوس باشد محدوده ی تست مجاز برای پارامتر افت ( Insertion Loss ) در استانداردهای ANSI/TIA ،ISO/IEC و IEEE مشخص شده و در دمای 20 درجه سلسیوس (68 درجه فارنهایت) تعریف شده که با افزایش دما، مقدار افت نیز به اندازه مقدار افزایش یافته دما افزایش یابد و این افزایش افت باعث می شود تا انتقال به درستی صورت نگیرد همچنین ممکن است باعش صورت نگرفتن عملیات نیز شود رابطه بین دما و طول کابل در شبکه

حال به استانداردهای کابل کشی ساختاریافته خواهیم پرداخت با ما همراه باشید:
– استاندارد  ANSI/TIA-568-C.2  AnnexG : 
کابلها ممکن است در مناطق مختلفی مانند :سقف کاذب، رایزرهای عمودی و یا در ساختمانهایی با تهویه نامناسب وافزایش دما بیش از 20 درجه سلسیوس قرار گیرند .
برای اینکه از درستی عملکرد کابل مطمئن شوید باید این کابلها در متراژ 90 متر بسته شود  و هر چه دما افزایش یابد از این متراز باید کم شود.
در صورتی که دما بالای 20 درجه باشد به ازای هر دجه باید 0.2 درصد از طول کابل کاهش یابد و در صورتی که دما به 60 درجه برسد باید 0.6 درصد از طول کابل کم شود رابطه بین دما و طول کابل در شبکه.
جدول زیر رابطه دما را با طول کابل نشان می دهد که مطابق بااستانداردهای ANSI/TIA-568-C.2 است :