تماس ورودی Outbound Routes درIssable

تماس ورودی Outbound Routes درIssable

سیستم تلفنی ایزابل به این صورت می باشد که برای هر تماسی که به این سیستمها می شود باید برای آن تماس در سیستم یک مسیر ورودی مشخص گردد. اگر این مسیر ورودی مشخص نگردد تماس به وسیله سیستم ایزابل پذیرفته نخواهد شد برای اینکه بتوانید در سیستم ایزابل یک ورودی برای تماس تعریف کنید باید ابتدا به منوی Inbound Route‌ در داخل مرکز تلفن رفته و در این قسمت در تنظیمات سیستمی Inbound Route را برگزینید.تماس ورودی Outbound Routes درIssable

inbound_1.png

در این قسمت تنظیمات شما باعث مشخص شدن این موضوع می شود که مسير ورودي بر روي چه خطوطي (DID Number) و يا شماره تلفن‌هايي (Caller ID Number) اعمال شود، به طور مثال شما اگر از خطوط E1 براي ارتباط با خطوط شهري استفاده مي كنيد، مي توانيد براي DID اصلي و يا زير شماره‌ها هر كدام يك مسير ورودي تعيين نماييد ويا مسير ورودي را براي شماره هاي خاص (Caller ID) تعريف كنيد، مثلا تماس ها با پيش شماره X.4465 به يك Announement‌ متصل شود (پيامي خاص  براي آنها پخش شود).

به عنوان مثال اگر شما برای ارتباط با خطوط شهری از خطوط E1  استفاده کنید انگاه شما قادر خواهید بود تا برای DID اصلي و يا زير شماره‌ها هر كدام به تعیین  يك مسير ورودي بپردازیدو یا به تعریف مسیر ورودی برای شماره های مورد نظر خود Caller IDبپردازید.تماس ورودی Outbound Routes درIssableinbound_2.png

در بخش بعد که بخش آخر می باشد شما می توانید تنظیماتی را انجام دهید که مشخص کند مقصد تماسهای تعیین شده کجا باشد .بنابراین در قسمت Set Destination‌ به تعیین مقصد بپردازید.

در صورتی که تنها از یک ترانک استفاده کردهو تمامی تماسهایی که از این ترانک وارد شده است به یک مقصد مشخص برود احتیاجی به تعريف DID‌ و يا Caller ID‌ نخواهد بود و تنها با مشخص کردن یک Destination و کلیک کردن بر روی Submit  کار شما تمام خواهد شد. در این حالت سیستم اقدام به ساخت يك Outbound Route به نام Any DID/ Any CID خواهد کرد.

Time Conditions

در صورتی که بخواهید برای تماسهای ورودی در زمانهای مختلف الگوهای متفاوتی را قرار دهید از این قابلیت استفاده خواهید کرد.به عنوان مثال اگر شما بخواهید در ساعات کاری IVR شماره 1 و در تعطيلي شركت IVR‌ شماره 2 با الگوريتمي متفاوت پاسخگوي سيستم باشند.باید تنظیمات زیر را انجام دهید.

ابتدا باید شرایط زمان پاسخگو را تعریف کنید برای اینکار  منوي “مركز تلفن”، “تنظيمات سيستم تلفني” به انتخاب گزينه “شرايط زماني پاسخگويي”بپردازید و بر روی Add Time Condition کلیک کنید.

time_conditions_1.png

با توجه به شکل بالا ابتدا برای آن نامی مشخص کرده و در فیلد Time Condition name وارد کنید سپس در فیلد Time Group باید یک گروه زمانی را مشخص کنید.ایتدا باید Time Group مورد نظر خود را ایجاد کنید.تماس ورودی Outbound Routes درIssable

time_conditions_2.png

همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید شما می توانید Time Group مورد نظر خود را تعریف کنید.بعد از تعریف Time Group مورد نظر خود باید در فیلد Time Group واقع در شرایط زمانی انتخاب کنید.در فیلد بعد (Destination if time maches) نیز شما به مشخص کردن مقصد تماسها در گروه زمانی مشخص شده خواهید پرداخت و همچنین مقصد تماسهایی که در ایتن گروه نیستند در فیلد Destination if time does not mache مشخص خواهند شد.تماس ورودی Outbound Routes درIssable

برای پشتیانی شبکه و پشتیبانی voip با شرکت تیلاتل در تماس باشید.