راه اندازی Dial Pattern در ایزابل Issable

راه اندازی Dial Pattern در ایزابل Issable

الگوی تماس در واقع الگویست که شما میتوانید با استفاده از آن بر روی استریسک برای رسال و يا در يافت شماره هاي گرفته شده و يا وارد شده بر روي سيستم تلفني نظارت داشته باشید.در واقع در الگوی تماس شما می توانید شماره ای که توسط یک کاربر در سیستم گرفته می شود را مدیریت کنید که این مدیریت شمل موارد زیر خواهد شد:راه اندازی Dial Pattern در ایزابل Issable

اضافه یا کم کردن چيزي به آن

تصمیم گیری بر اساس  عدد‌هاي خاص

حال به بیان تعدادی از قوانين و قواعدي براي تعريف يك الگو می پردازیم:

X: نمايانگر يك عدد بين اعداد 0 تا 9 است.

Z: نمايانگر يك عدد بين اعداد 1 تا 9 است.

N: نمايانگر يك عدد بين اعداد 2 تا 9 است.

. :  از اين به بعد يك يا تعداد بيشتري عدد مي‌تواند باشد.

! :  از این به بعد هیچ، یک و یا تعداد بیشتری عدد می تواند باشد.

| : برداشتن اعداد قبل از آن شماره

[ ] :انتخاب یک محدوده ی دلخواه از اعداد،به عنوان مثال [1356] اين يعني يك عدد بين اعداد 1 و 3 و 5 و 6 ، و اين مثلا [3-7] يعني يك عدد بين 3 تا 7

/ : فعال شدن مسیر تنها برای برخی داخلی ها

dial_pattern1.png

حال به بیان چند مثال می پردازیم:

9|X.

این الگو به معنی انتخاب شماره هایی که با 9 شروع شده و سپس برداشتن عدد 9 و فرستادن بقیه شماره به مقصد مورد نظر است.

ZX

معنی این الگو این است که ابتدا شماره های 2 رقمی را انتخاب کن و سپس رقم اول این شماره های دورقمی باید عددي بين 1 تا 9 و رقم دوم عددي بين 0 تا 9 باشد.

NX.  اين الگو يعني اعداد حداقل 3 رقمي (3رقم به بالا)  كه رقم اول عددي بين 2 تا 9 است، رقم دوم عدد و بقيه هر عددي مي‌توانند باشند.

این الگو به این معناست که اعداد 3 رقم به بالا باشد و رقم اول عددي بين 2 تا 9 و بقیه ارقام هر عددي مي‌توانند باشند.

 

برای پشتیانی شبکه و پشتیبانی voip با شرکت تیلاتل در تماس باشید.