معرفی انواع شبکه براساس عملکرد پشتیبانی VOIP

معرفی انواع شبکه براساس عملکرد پشتیبانی VOIP

در این مقاله قصد داریم تا شما را با انواع  شبکه براساس عملکرد آشنا کنیم با ما همراه باشید:

شبکه براساس موارد زیادی تقسیم بندی می شود که یکی از تقسیم بندی ها  براساس نحوه ی عملکرد شبکه یا بعبارت دیگر نحوه ی توزیع منابع در شبکه می باشد. در برخی از شبکه ها منابع بصورت مرکزی درنظر گرفته می شوند و احراز هویت شبکه هم بصورت مرکزی کنترل خواهد شد (client/server)اما در برخی دیگر از انواع شبکه کلاینت ها از نظر سرویس دهی و دسترسی در سطح یکسانی قرار دارند (Peer to Peer).

1.شبکه های کلاینت سرور (سرویس دهنده/سرویس گیرنده)

امروزه از Domain Controller در شبکه ها استفاده خواهد شد و پیاده سازی آن بصورت ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺮور در ﺷﺒﻜﻪ می باشد. استفاده از Domain Controller به این دلیل است تا بتوان هویت کاربران را تعیین کرد و میزان دسترسی آنها به منابع سازمان را تعیین نمود. همانطور که در تصویر مشاهده می کنید در صورت وجود Domain Controller کلاینتها باید برای دسترسی به پرینتر و فایلها ابتدا احراز هویت شوند و به آنها اجازه دسترسی توسط Domain Controller داده شود.

جدول آمده در پایین خصوصیات دیگر این مدل از شبکه را بیان کرده است:

 

 

2.شبکه های Peer-to-Peer

با استفاده از این مدل شبکه کلاینتها قادر به اشتراک گذاری منابع خود مانند فایل یا پرینتر در شبکه خواهند بود. این مدل از شبکه در شکل زیر قابل مشاهده می باشد.

از ویژگی های این مدل می توان به موارد زیر اشاره کرد:

مناسب برای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ

ایفای نقش ﻫﺮﻳﻚ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪصورت ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻃﺮﻳﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎرﺑﺮان ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺳﻴﺴﺘﻢ

مشخص کردن ﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎرﺑﺮي ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ و ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﻲ توسط روالﻫﺎﻳﻲ در ﻫﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ

 

جدول آمده در پایین خصوصیات دیگر این مدل از شبکه را بیان کرده است:

 

اما نوع دیگری از شبکه وجود دارد که نام آن Hybrid  می باشد این شبکه درواقع ترکیبی از دو شبکه توضیح داده شده در بالا می باشد.