ترفندی برای تماس مستقیم با شخصی با خط دایورت شده پشتیبانی VOIP

مطمئنا همه شما با قابلیتی به نام Divert  آشنایی دارید و می دانیدزمانی که از قابلیت دایورت کردن استفاده می کنید و خط خود را بر روی شماره...

ادامه مطلب